پرستار امروز

بانک و مرجع مقالات فارسی

مجله تخصصی آموزشی ـ پژوهشی

 *پرستاری امروز*

آدرس: اصفهان، صندوق پستی 1987-81465
تلفکس:2730639-0311
email:nursing.today2010@gmail.com

نشریه آموزشی تخصصی پرستاری امروز

برای دریافت ماهیانه مجله با دفتر مجله به شماره 2730639-0311 تماس حاصل فرمایید

مبلغ اشتراک یک ساله اين نشريه 15000تومان مي‌باشد كه به شماره 0102141423004 بانک صادرات شعبه ولیعصر اصفهان به نام مهدی رجبی واریز گردد.